Dokumenty 

 • školní řád 2017 pdf.

 • školní vzdělávací program.......školní vzdělávací program /ŠVP/ v celkové tištěné úpravě je ke shlédnují u vedoucí učitelky na MŠ nebo u ředitele ZŠ
 • žádost o přijetí do MŠ.pdf (879841)
 • zdravotní stav dítět pdf.

 •  Žádost o odklad školní docházky  /možnost tisku na stránkách zsks/                                                                                                        V případě, že dítě není po dovršení uvedeného věku dostatečně tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé k jejímu zahájení, může zákonný zástupce dítěte v souladu s ustanovením § 37 školského zákona požádat ředitele školy o odklad povinné školní docházky, a to  na základě písemné žádosti podané nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Žádost musí být doložna doporučujícím posuzením příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Jestliže jsou obě doporučení kladná, ředitel školy žádosti zákonného zástupce dítěte vyhoví.

 • Ukončení docházky
  Podle znění § 35 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) umožňuje řediteli po předchozím písemném oznámení zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání v těchto případech:
  a/ dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 2 týdny
  b/ zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy
  c/ ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení
  d/ zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123 školského zákona) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín

 • Rozhodování ředitele mateřské školy o prominutí či snížení úplaty za předškolní vzdělávání   v souvislosti se zrušením sociálního příplatku

  S účinností od 1. ledna 2011 došlo (s výjimkou níže uvedenou) ke zrušení sociálního příplatku jako jedné z dávek státní sociální podpory. Tuto změnu přinesl zákon č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí.

  Zákonný zástupce, který z důvodu zrušení sociálního příplatku již tento od ledna 2011 nepobírá, tak nemůže být osvobozen od úplaty na základě ust. § 6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005Sb., o předškolním  vzdělávání. Pro zákonné zástupce dětí, kterých se zrušení sociální příplatku dotýká, pak existuje možnost daná ust. § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), dle něhož ředitel školy rozhoduje o snížení nebo prominutí úplaty. V kompetenci ředitele mateřské školy je tedy rozhodnout o tom, že úplata za předškolní vzdělávání bude v konkrétním případě (tj. též v případě rodiče, který dle dosavadních právních předpisů plnil podmínky pro pobírání sociálního příplatku) snížena nebo prominuta.

  Školský zákon jako důvod snížení nebo prominutí úplaty uvádí „zejména sociální znevýhodnění dítěte“ (ve smyslu ust. § 16 odst. 4, 5 školského zákona), ředitel školy je však oprávněn úplatu snížit či prominout i v jiných případech. Záleží tedy na jeho uvážení, zda o snížení nebo prominutí úplaty rozhodne; na úlevu není právní nárok.